Privacy Statement

NBCG Yi

Onze website address is: https://nbcg.nl.


De Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen Yi (hierna: NBCG YI) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De NBCG YI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
− Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement;
− Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
− Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
− Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
− Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
− Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als NBCG YI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door de NBCG YI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
− Administratieve doeleinden;
− Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
− Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
− De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NBCG YI de volgende persoonsgegevens van u vragen: − Voornaam;
− Tussenvoegsel;
− Achternaam;
− (Zakelijk) Telefoonnummer;
− (Zakelijk) E-mailadres;
− Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door de NBCG YI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de Iooptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NBCG YI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
− Administratieve doeleinden;
− Communicatie via de nieuwsbrief;
− Communicatie van bestuur, commissies en secretariaat naar de leden;
− Vermelding op de website van de NBCG YI onder ’therapeuten’;
− Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst waaronder gegevens aanleveren aan verzekeraars en de koepel RBCZ.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
− Het aanvraagformulier (via de NBCG YI website) waarmee iemand te kennen geeft lid te willen zijn/worden van de NBCG YI;
De gevraagde gegevens zoals vermeld op het aanvraagformulier, alsmede de datum van de VOG, de AGB-codes en de gegevens over de gevolgde opleidingen zullen door de NBCG YI worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna nog maximaal 6 maanden. Daarna zullen de gegevens alleen in de financiële administratie bewaard worden voor maximaal 7 jaar.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NBCG YI de volgende persoonsgegevens van u vragen: − Naam;
− Adres;
− Woonplaats;
− Telefoonnummer;
− E-mailadres;
− Geslacht;
− Geboortedatum;
− Kopie ID/paspoort;
− Geboorteplaats;
− IBAN rekeningnummer.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers/zzp-ers
Persoonsgegevens van cliënten worden door de NBCG YI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
− Uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
− De overeenkomst van opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NBCG YI de volgende persoonsgegevens van u vragen: − Voornaam;
− Tussenvoegsel;
− Achternaam;
− Telefoonnummer;
− E-mailadres;
− Salarisgegevens;
− Kopie ID/paspoort;
− IBAN rekeningnummer.
Uw persoonsgegevens worden door de NBCG YI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een overeenkomst van opdracht heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
− Het verzekeren van de leden voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
− Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars op hun verzoek;
− Het aanmelden bij de RBCZ;
− Het aanmelden bij de SCAG;
− Het verzorgen van de (financiële) administratie;
− Het verwerken van de database m.b.t. de website van de NBCG YI.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens of te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Bewaartermijn
De NBCG YI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
− Alle personen die namens de NBCG YI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
− We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
− Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
− We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
− Alle vrijwilligers/medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens NBCG YI, Zijpendaalseweg 91, 6814 CG Arnhem: info@nbcg.nl