Over ons

Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijzen Yi is opgericht in 2006

Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijzen Yi

Samen Sterker, Naald voor Naald

Het is een jonge en innovatieve vereniging binnen de gevestigde orde, een vereniging met kennis van zaken op het gebied van Traditionele Chinese Geneeswijzen. NBCG Yi is een beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van therapeuten die werkzaam zijn binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze, in het bijzonder therapeuten die hun opleiding in China hebben genoten. Therapeuten die hun opleiding in Nederland hebben gevolgd, zijn echter ook van harte welkom om zich bij NBCG Yi aan te sluiten. NBCG Yi houdt zich niet alleen bezig met onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen voor haar leden, maar ook met de vertegenwoordiging van leden en hun patiënten. NBCG Yi hecht waarde aan het behoud van de Traditionele Chinese Geneeswijzen en zet zich in voor de promotie van deze geneeswijzen in Nederland en daarbuiten. N.B.C.G. Yi informeert leden en patiënten over de laatste ontwikkelingen en houdt zich bezig met de ontwikkeling, het toezicht en de promotie van de Chinese geneeswijze in deze tijd. NBCG Yi is opgericht in 2006. In november 2008 is N.B.C.G. Yi officieel toegetreden tot The World Federation of Acupuncture Moxibustion Societies (WFAS), die banden onderhoudt met de World Health Organization (WHO).

 

Missie & Visie
In 2006 is NBCG YI opgericht. NBCG YI richte zich in beginsel vooral op acupuncturisten die zijn opgeleid in China aan de universiteit. Dit bracht een aantal uitdagingen met zich mee, maar gaf NBCG YI ook zijn eigen karakter. Jarenlang heeft dhr. C. Liu zich ingezet voor de vereniging en heeft NBCG YI gemaakt tot wat het nu is. De acupuncturisten die bij de NBCG Yi zijn aangesloten hebben veelal een universitaire opleiding in traditionele chinese geneeswijze (ofwel TCM) in China gevolgd ofwel een HBO acupunctuur opleiding te Arnhem gevolgd. De NBCG YI en deze laatste hebben een samenwerkingsverband met de Zhejiang Chinese Medical University en de Changchun Medical University in China. Door een uitwisseling van zowel studenten als docenten met deze Chinese universiteiten hebben de acupunctuurstudenten in Nederland dezelfde opleiding en kwaliteiten als de studenten in China.
Het doel van NBCG YI is het behartigen van de belangen van de acupuncturisten en hun cliënten. Naast het faciliteren van onze leden is het doel om kwaliteitsgarantie aan de cliënt te bieden door eisen te stellen aan de leden m.b.t. beroepsprofiel, opleidingseisen, nascholingen, huishoudelijke reglementen, toetsing en visitatie, hygiëne protoollen, privacy protocollen en klachten en tuchtrecht.
Wij vinden het belangrijk te investeren in samenwerkingsverbanden met de reguliere gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. We streven naar erkenning van acupunctuur door wetenschappelijk onderzoek hiernaar te stimuleren en overige relevante informatie met betrekking tot wetenschappelijk onderbouwde artikelen te delen.
Bovendien heeft de NBCG YI samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Chinese universiteiten tot stand gebracht o.a. voor kennisuitwisseling en verkennen van nieuwe mogelijkheden binnen het vakgebied van de TCM. Wij stimuleren en onderzoeken verdere mogelijkheden tot samenwerking.
Een goede relatie met andere TCM gerelateerde partijen is van belang in het kader van verdere professionalisering, transparantie en uniformiteit in onze beroepsgroep. Hiervoor worden mogelijkheden onderzocht om dit te bewerkstelligen.
Wij streven naar optimalisatie van de communicatie en samenwerking binnen de NBCG Yi, investeren in leden en aspirant-leden door middel van opleidingsdagen en informatiebijeenkomsten. Tevens zullen wij ons in de toekomst bezig houden met het profileren van de NBCG YI en hun leden dmv de hedendaagse communicatiekanalen en social media.

Wanli Liu

Voorzitter

Dhr. Liu is de mede-oprichter van de NBCG Yi. 

Xia de Haas-You

Secretaris

Mevrouw De Haas beheert de portefeuille toelating.

Petra Offerbeek

Penningmeester

Mevrouw Offerbeek vervult niet alleen de rol van penningmeester, maar heeft ook de portefeuille Visitaties, Zorgverzekeraars en RBCZ.

Yuan Su

Bestuurslid

De heer Su beheert de portefeuille nascholingen.

Bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering. Hierin wordt verslag uitgebracht over de gang van zaken, het gevoerde beleid en de financiën.
Naast de taken die horen bij de betreffende bestuursfuncties wordt door de bestuursleden ook een aantal portefeuilles beheerd. Dit zijn de portefeuilles Toelating, Nascholingen, Visitatie, Intervisie, en Zorgverzekeraars.

Portefeuilles

Toelating
Het bestuurslid met toelating in portefeuille beoordeelt de ingestuurde diploma’s en certificaten. Tevens wordt contact onderhouden met opleiders en accreditatie-organisaties.

Nascholingen
De werkzaamheden betreffen het verwerken en beoordelen van de ingestuurde diploma’s en nascholingscertificaten. Tevens wordt contact onderhouden met opleiders en accreditatie-organisaties.

Intervisie (Vacature)
Het bestuurslid met intervisie in portefeuille beoordeelt de kwaliteit van de ingeleverde intervisieverslagen en verwerkt deze vervolgens in de ledenadministratie.

Visitatie 
De portefeuillehouder visitatie onderhoudt het contact met het visitatiebureau en draagt zorg voor de administratieve verwerking van de visitaties.

Zorgverzekeraars en koepelorganisatie

De portefeuille zorgverzekeraars bestaat uit het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars en gelieerde organisaties (bijv. Vektis).

KWALITEITSBELEID
De NBCG Yi streeft naar kwaliteit op een professioneel niveau. Dit is één van de doelstellingen van de vereniging. Om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren zijn regels opgesteld.
Om lid te kunnen worden moet de therapeut een geaccrediteerde en door de NBCG Yi erkende HBO opleiding hebben afgerond in de complementaire gezondheidszorg.
Voor leden geldt een verplichting van 210 uur nascholing over een periode van vijf jaar.

De nascholingsdagen zijn als volgt ingedeeld:
6 reguliere nascholingsdagen = 36 punten
2 nascholingsdagen MBK of PBSK = 12 punten

Leden moeten zich conformeren aan de richtlijnen voor praktijkvoering van de NBCG Yi. Deze richtlijnen betreffen een optimale praktijkvoering, het waarborgen van continuïteit van de behandeling en de privacy van de patiënt.
Bij hun praktijkvoering nemen zij de wettelijke voorwaarden in acht, zoals de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zij voldoen aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en volgen de regels op die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.
Om de kwaliteit en professionaliteit van de therapeuten te bewaken en waar nodig te verbeteren vindt elke vijf jaar een visitatie plaats. Visitaties worden uitgevoerd door een extern bureau, dat gespecialiseerd is in visitaties in het complementaire veld.
In een klachtenregeling is vastgelegd dat patiënten/cliënten gebruik kunnen maken van een deskundige en onafhankelijke klachtenfunctionaris. De leden zijn tevens aangesloten bij een erkende geschilleninstantie SCAG.

Onze kwaliteit