Leden

Ontdek de kracht van onze gekwalificeerde therapeuten en ervaar hoogwaardige zorg op maat.

Leden

Ontdek diverse lidmaatschapsopties binnen onze beroepsvereniging, zodat er voor elke gekwalificeerde therapeut een passend plekje is.

Praktiserend lidmaatschap

Voor het praktiserend lidmaatschap dienen therapeuten de volgende documenten te overleggen:
• Diploma op het gebied van TCM op Hbo- of Universitair niveau (bachelor of masterniveau).
• Buitenlandse diploma’s dienen voorzien te zijn van een notariële akte van echtheid. Indien de notariële akte niet vertaald is in het Nederlands of Engels, dient een vertaling van het diploma door een beëdigd vertaler aanwezig te zijn. Daarnaast dient een buitenlands diploma gewaardeerd te zijn door een Nederlands diplomawaarderingsinstituut, zoals het NUFFIC of IDW.
• Diploma Westerse medische basiskennis op Hbo-niveau volgens de PLATO- of SNRO-normen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de HBO-lijst (zie bijlage). Indien de opleiding in het buitenland is gevolgd, dient men het HBO-niveau van de Medische Basiskennis aan te tonen d.m.v. het curriculum en een cijferlijst betreffende de vakken anatomie, fysiologie en pathologie tijdens de gevolgde opleiding, conform de door VGZ gestelde richtlijnen.
• Diploma Staatsexamen, programma I (Nt-2) voor therapeuten voor wie Nederlands een tweede taal is.
• KVK-nummer, indien de therapeut een eigen praktijk heeft.
• Een website volgens de criteria: zie bijlage.
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de gemeente. Bij inschrijving mag de VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.
• Advies: een geldig EHBO-certificaat van het Rode kruis
• Een geldige AGB code.

Indien u aan de voorwaarden voldoet en over de gevraagde documenten beschikt kunt u deze samen met het inschrijfformulier mailen naar: info@nbcg.nl

De toelatingscommissie zal binnen vier weken na ontvangst van de documenten uitspraak doen over de toelating.

Na inschrijving kunt u zich via NBCG Yi aansluiten bij:
– Balens beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.
– SCAG geschillencommissie, erkend door het ministerie van VWS
– een door RBCZ erkend tuchtrechtcollege.

Niet praktiserend lidmaatschap

Leden die (tijdelijk) stoppen met het voeren van hun praktijk door persoonlijke omstandigheden en leden die met pensioen gaan kunnen kiezen voor het niet praktiserend lidmaatschap. Je blijft welkom op de door NBCG Yi georganiseerde bijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen (ALV) Je hebt op de ALV alleen geen stemrecht meer. Je blijft verder ook de nieuwsbrief ontvangen.

Wil je jouw lidmaatschap omzetten naar een Niet praktiserend lidmaatschap? Stuur dan een mail naar info@nbcg.nl

Student/Aspirant lidmaatschap

Het student lidmaatschap is bedoeld voor toekomstige therapeuten die bezig zijn met hun HBO-opleiding in TCM. Als lid kun je een door NBCG Yi georganiseerde nascholing volgen over het opzetten van een praktijk.
Je bent welkom op de door NBCG Yi georganiseerde bijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen (ALV). Je hebt op de ALV geen stemrecht. Je ontvangt de nieuwsbrief van de vereniging.

Om als student-lid te kunnen worden toegelaten dien je aan te tonen dat je een TCM-opleiding volgt. Dit lidmaatschap is geldig voor maximaal 4 jaar.

Bijzonder lidmaatschap 

Het bijzonder lidmaatschap verleent rechten zoals vermeld in de Statuten artikel 5 lid 1. 
Deze vorm van lidmaatschap verleent geen recht op het vermelden van het criterium lid van Yi, noch het gebruik van het Yi-embleem. 
Personen waaraan het bijzonder lidmaatschap is verleend bekleden een adviserende functie en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven tijdens de bestuurs- en ledenvergadering. Voor dit lidmaatschap is geen contributiebedrag verschuldigd, maar kan door middel van donaties een financiële bijdrage worden geleverd. 

Aanmeldingsprocedure nieuwe leden

Hieronder vindt u de stappen voor de toelating.
1. Kandidaat lid meldt zijn/haar interesse voor het lidmaatschap via de mail: info@nbcg.nl.
2. Het secretariaat stuurt de kandidaat het inschrijfformulier.
3. Het kandidaat lid vult het inschrijfformulier in en mailt deze samen met de gevraagde documenten
4. Het secretariaat maakt een dossier aan voor het kandidaat lid en nodigt hem/haar uit dit aan te vullen met de overige benodigde documenten, zoals de KvK, VOG, overige diploma’s.
5. Het kandidaat lid vult het dossier aan, en stuurt alles op naar het secretariaat.
6. Het secretariaat stelt het dossier open voor de toelatingscommissie en vraagt om beoordeling.
7. De toelatingscommissie (secretaris en 1 algemeen bestuurslid) beoordeelt de aanvraag*. Het secretariaat licht het kandidaat lid in over de toelating en stuurt na toelating de contributiefactuur.
8. Na betaling ontvangt het nieuwe lid de statuten, beroepsprofiel, beroepscode, huishoudelijk reglement, klacht- en tuchtreglement en de protocollen/richtlijnen van de vereniging via WeTransfer.
9. Het dossier van het lid wordt door het secretariaat gearchiveerd.

* Over de uitslag van de aanvraag wordt niet gecommuniceerd. Wanneer leden contact opnemen met individuele leden van de toelatingscommissie, worden deze direct doorverwezen naar het secretariaat. Het is leden van de toelatingscommissie op geen enkele wijze toegestaan om inhoudelijk op het gesprek terug te komen of hun mening te geven over de beslissing van het bestuur. Vertrouwelijkheid dient te worden gewaarborgd.

Koepelorganisatie

De NBCG Yi maakt deel uit van koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Als A+ lid kun je ingeschreven worden in het HBO-register van RBCZ. Dit is niet verplicht, maar als je aan de eisen van de koepel voldoet en lid wordt komen je behandelingen bij veel zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding. Vanzelfsprekend zijn de polisvoorwaarden daarin altijd leidend.
Het lidmaatschap van RBCZ betekent ook registratie in het Tuchtregister RBCZ. Leden van de NBCG Yi die niet in het HBO-register van RBCZ opgenomen kunnen of willen worden, kunnen zich wel registreren in het Tuchtregister. De uitoefening van het tuchtrecht gebeurt door de onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

 

Download HBO lijst Plato Vrijstelling

Criteria Website voor de therapeut

Inleiding
Iedere therapeut is als zorgverlener verplicht om informatie te verstrekken aan de cliënt volgens de WTZa.
De informatievoorziening via een website is in deze tijd gebruikelijk, zodat de informatie altijd up -to-date is. Daarom stelt NBCG Yi het hebben van een website verplicht voor haar leden.

De volgende informatie dient vermeld te staan op de website:
1. Adresgegevens van de praktijk
2. Registratiegegevens per therapeut (Indien er meer dan één therapeut in de praktijk werken dan dient onderstaande per therapeut aangegeven te worden):
– Naam van de therapeut
– KvK nummer van de praktijk of de behandelaar.
– BTW ID nr. (het nummer waar “NL” voor staat): dit hoeft niet op de website vermeld te worden indien er alleen therapie wordt aangeboden waar geen BTW over geheven wordt.
N.B: Op iedere factuur dient wel het Btw- identificatienummer genoteerd te worden, ook als er geen BTW geheven wordt (Wet op de omzetbelasting 1968).

Het RBCZ-logo mag niet in het algemeen voor de praktijk worden vermeld, maar slechts bij de individuele behandelaar die is ingeschreven bij RBCZ. Vaak is dat hetzelfde, maar niet altijd.

-Registratienummer/licentienummer van RBCZ: is niet verplicht op de website.

-Het logo van de beroepsorganisatie dient vermeld te worden bij de individuele behandelaar die is aangesloten bij de desbetreffende beroepsorganisatie.

-Het registratienummer van de beroepsorganisatie, wordt vermeld.

-AGB-codes: hoeven niet verplicht vermeld te worden.

3. Opleiding van therapeut – ook dit dient per therapeut bij de therapeut te worden aangegeven. Gevolgde opleidingen die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van genoemde diensten. Dit hoeft niet een opsomming te zijn van de opleidingen zelf, maar kan ook gewoon een algemene indruk geven.

4. Klacht- en tuchtrecht – ook dit dient per therapeut bij de therapeut te worden aangegeven. – Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Op de website moet men vermelden hoe het beroep op een klachtenfunctionaris geregeld is en bij welke door de overheid erkende geschilleninstantie je bent aangesloten.

– Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

5. Betaling van de diensten Informatie over vergoeding door zorgverzekeraars. Daarbij moet het duidelijk zijn wanneer bepaalde diensten niet vergoed worden door een zorgverzekeraar.
6. Begrijpelijke en ondubbelzinnige informatie over de diensten, of soorten behandeling, zodat de consument voldoende geïnformeerd is om een goede keuze te maken over een te kiezen behandeling, of begeleiding.

7. Als op de website een contactformulier is opgenomen moet dit versleuteld zijn d.m.v. een beveiligde verbinding. Dan maakt de server gebruik van een HTTPS-verbinding.

8. Het gebruik van cookies valt in Nederland onder de cookieregels uit artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet is toestemming nodig voor het gebruik van cookies voor trackingdoeleinden of ter verkrijging van analytische inzichten.

Er is echter geen toestemming nodig voor het gebruik van puur technische of functionele cookies, of wanneer het gebruik van analytische cookies geen of een geringe privacy-inbreuk teweegbrengt. Inmiddels is de wet wat versoepeld en mogen ook cookies die anoniem bezoekersstatistieken bijhouden zonder toestemming worden geplaatst.

9. NBCG Yi adviseert om ook zowel de bereikbaarheid van de therapeut (telefonisch en/of via e-mail) als de bereikbaarheid van de praktijk (routebeschrijving met auto/OV en opgave parkeermogelijkheid) te vermelden op de website en wel/niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers.