Commissie van Toezicht

Als uw klacht door de Commissie van Toezicht officieel in behandeling wordt genomen, stelt de Commissie een uitgebreid onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop de klacht betrekking heeft. Het kan voorkomen dat de commissie u tijdens het onderzoek uitnodigt uw klacht mondeling toe te lichten. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek vormt de Commissie van Toezicht zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dat wil zeggen dat onderzocht wordt of de klacht op juiste overwegingen berust. De Commissie van Toezicht is bevoegd om informatie in te winnen en stukken in te zien, met inachtneming van het privacyreglement. De uitspraak van de Commissie van Toezicht wordt schriftelijk gezonden aan de klager, aan de beklaagde en aan het bestuur van de N.B.C.G. Yi. Tegen de uitspraak van de Commissie van Toezicht kan in beroep gegaan worden bij de Raad van Beroep. Aan de klachtenbehandeling door N.B.C.G. Yi zijn geen kosten verbonden. Wanneer u zich wilt laten bijstaan door een advocaat of adviseur dan zijn deze kosten voor eigen rekening.

De Commissie van Toezicht kan naar aanleiding van een uitspraak aanbevelingen doen aan het bestuur van de N.B.C.G. Yi.